Artistiaid - Artists

annette bachMae Annette Bryn Parri yn bianydd, sydd fwyaf adnabyddus fel cyfeilydd i sêr opera fel Bryn Terfel , Rebecca Evans a Jason Howard . Mae Annette wedi yn rheolaidd ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol, a hefyd yn yr Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen .

 

 


arwel

 

 

 

 

 

 


Carys bach

Yn wreiddiol o Bow Street, ger Aberystwyth, fe astudiodd Carys Owen Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Manceinion. Yn dilyn ei gradd fe barhaodd efo’i hastudiaethau ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, ble yr enillodd ei M.A. ar y testun ‘Cerddoriaeth draddodiadol Gymreig’. Ers hynny mae wedi chwarae’r delyn yn broffesiynol, wedi gweithio i Gyngor y Celfyddydau fel cynhyrchydd teledu ar y rhaglen ‘Y Sioe Gelf’, erbyn hyn mae’n dysgu. Trwy hyn oll bu’n brysur yn recordio a pherfformio fel aelod o’r grŵp gwerin Cymreig - ‘Ogam’.

 


catrin brooks

 

 

 

 

 

 


cm caernarfonCôr Meibion Caernarfon yw un o gorau meibion mwyaf llwyddiannus Cymru. Meant wedi perfformio yn rhai o neuaddau cyngerdd gorau Prydain, yn cynnwys Neuadd Albert, Neuadd Symffoni Birmingham a Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Ennillwyr y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru naw gwaith, mae’r côr wedi teithio a pherfformio’n eang ym Mhrydain, Iwerddon, cyfandir Ewrop a Gogledd America.
Sefydlwyd Côr-y-Traeth yn 1969, dan arweiniad Magdalen Jones ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Môn, a gynhaliwyd y flwyddyn honno ym Mro Goronwy. Erbyn hyn, Magdalen yw Llywydd Anrhydeddus y Côr. Cyfeilyddes y Côr, pryd hynny oedd Eunice Parry, ac fe’i dilynwyd yn 1970 gan Grês Pritchard sydd yn dal i fod hefo’r Côr.


cor seiriol bach

Ers eu sefydlu yn 1991, mae Côr Seiriol wedi bod yn dra llwyddiannus o safbwynt cystadleuol a chreadigol. Yn yr Wŷl Gerdd Dant a chynhaliwyd yn y Rhyl yn 2008, fe ddaethant unwaith eto yn gyntaf; am y degfed tro yn ei hanes. Dan arweinyddiaeth Gwennant Pyrs, mae eu sain unigryw a chyfoethog wedi ail ddiffinio cerdd dant ac wedi symbylu sawl cyfansoddwr blaenllaw i gyfansoddi iddynt.

 

 


cowbridge

Fe sefydlwyd Côr Meibion ​​y Bontfaen yn 1971 yn tref farchnad hanesyddol y Bont-faen ym Mro Morgannwg, ardal fwyaf deheuol Cymru, ychydig i'r gorllewin o Gaerdydd, prifddinas Cymru. Mae'r côr wedi teithio'n helaeth yn Ewrop a Gogledd America dros y blynyddoedd gyda'i teithiau mwyaf diweddar i Malta (2005 ) , De Cyprus (2007 ) , Gogledd Cyprus ( 2013) a Normandi ( 2015 )


Criw o ffrindiau yn byw yn ardal Caerdydd yw Côr Merched Canna, er eu bod yn wreiddiol yn hannu o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Mae brwdfrydedd ac egni'r merched yn cael eu hamlygu yn eu canu, ac mae arweiniad Delyth Medi yn eu hysgogi a'u hysbrydoli.  Mae'r côr yn cynhyrchu sain ffres ac unigryw, ac yn canu amrywiaeth anhygoel o gerddoriaeth, o'r clasurol i'r ysgafn, o ganu gwerin i chytganau opera.
Cor-LlewyrchFFurfiwyd yn 2013, ymddangosiad cyhoeddus cyntaf Côr Llewyrch oedd ar y rhaglen 'Dechrau Canu, Dechrau Canmol'. O dan ei Gyfarwyddwr Cerdd - Ilid Anne Jones, mae'r côr yn falch o fod yn gysylltiedig efo nifer o weithgareddau elusenol.
pws

Cerddor, bardd actor a chomediwr yw Dewi 'Pws' Morris. Mae'n adnabyddus am fod yn brif leisydd Y Tebot Piws ac yn ddiweddarach am ei gyfresi comedi ar S4C. Ef oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2010 a 2011.

elin llwydRecordiau

1. Ffrindiau'r Wyddor

 

 

 


Elis Wynne low res2 bachFe aned Elis Wynne yng Nglanamman ger Rhydaman.

Fe ddechreuodd canu yn Ysgol Gynradd gan ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu'n aelod o sawl grwp 'semi-pro' yn y 60au gan gynnwys 'Bison', 'Stardust' a 'Discovery'. Bu'r bandiau yma yn aml yn gefnogi artisitiaid fel 'The Searchers', Lulu, Max Boyce, Roy Castle a Tony Christie.

Fe ddechreuodd Wynne canu ar ben ei hun yn y 90au. Y y blynyddoedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ar ysgrifennu a recordio ei ddeunydd ei hun.
elwyn

Mae Elwyn Wilson Jones yn cael ei hadnabod trwy Gymru gyfan fel aelod o ‘Hogia’r Wyddfa’.

 

 

 

 

 


Cynnig 4 thumb

Yn gantores ac yn actores, mae Emma Marie yn ysgrifennu caneuon gwreiddiol mewn amryw o arddulliau. Mae ei baledi canu gwlad yn gyferbyniad i'w ganeuon sydyn Tex-Mex. Defnyddir pres ar adegau er mwyn pwysleisio dylanwad cerddoriaeth 'soul'. Mae themâu ei chaneuon yn trafod pob agwedd o emosiwn dynol, yn adrodd caru a cholled, bywyd teuluol, y breuddwydion a'r uchelgais rydym i gyd yn rhannu.

 

 


emyr-gibson-profile-pic-1-bachRecodiau / Records

1. Ffrindiau'r Wyddor

Caiff ei gysylltu ag Ysgol Glanaethwy – fel actor, ac fel canwr. Cafodd brofiadau theatrig gyda chwmniau fel – Cwmni Frân Wen; Theatr Tandem a Hanner a Hanner. Ar S4C, ymddangosodd ar gyfresi poblogaidd fel ‘Pengelli’, ‘Amdani’ a ‘Tipyn o Stad’ . Fe’i adnabyddir orau fel y cymeriad ‘Meical’ ar ‘Rownd a Rownd’, rhan a chwaraeodd am dros ddeng mlynedd. Yn y byd canu, enillodd Emyr y gystadleuaeth ‘unawd sioe gerdd’ yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri (2005). Cymerodd ran mewn sioeau cerdd a oedd yn agor Eisteddfodau Cenedlaethol yr Urdd, rhwng 2005 a 2009. Clywir ei lais yn aml ar gartwnau plant ar S4C. Mae wedi arwain `Noson lawen` ar S4C, ac yn achlysurol bydd Emyr a Dilwyn Morgan yn eistedd yn seddau John ac Alun ar y rhaglen boblogaidd `John ac Alun`(Radio Cymru) Yn 2014, cymerodd ran mewn cynhyrchiad awyr agored arbennig iawn o`r enw `Yr Helfa`(The Gathering) gyda `National Theatre Wales`.


clawr sian emyr dtext bach

 

 

 

 

 

 


dr jazz

Mae Dr Jazz yn cael ei arwain gan y canwr a’r trwmpedwr Gwyn Evans a nhw yw brif grwp jazz a ‘swing’ Gogledd Cymru. Mae'r band wedi perfformio i ganmoliaeth uchel mewn llawer o sefyllfaoedd amrywiol - o sioeau teledu S4C, i wyliau jazz mawr, priodasau, cyngherddau cyhoeddus, a’r Tren Jazz Rheilffordd Ffestiniog.

 

 

 


huwwilliamsorgan

Fe anwyd Huw Williams yn 1971 yn Abertawe, a derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Bu’n Ysgolor Organ yng Ngholeg Crist, Caergrawnt cyn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yn yr Iseldiroedd. Fe ddaeth yn Ddirprwy Organydd yng Nghadeirlan Henffordd lle chwaraeodd rhan blaenllaw yn yr enwog ‘Three Choirs Festival’. Ers iddo dderbyn ei swydd bresennol yn 1998, mae’n byw yn Llundain efo’i deulu ifanc, ond mae wedi teithio i’r UDA, Canada a thrwy Ewrop i gynnal datganiadau. Mae hefyd wedi perfformio efo nifer o sefydliadau mwyaf disglair y ddinas, sef y ‘London Symphony Orchestra’, ‘London Philharmonic Orchestra’, ‘City of London Sinfonia’, ‘London Mozart Players’, yr ‘Orchestra of the Age of Enlightenment’ a ‘The Sixteen’.


john ac alun bach

Deuawd canu gwlad, acwstig Cymraeg yw John ac Alun, sef John Jones ac Alun Roberts o Dudweiliog, Pen Llŷn, Gwynedd. Meant ymhlith yr artistiaid mwyaf llwyddiannus ers iddynt cychwyn recordio yn 1991. Ers 20 mlynedd mae sioe radio poblogaidd iawn ganddynt ar Radio Cymru.

 

 

 


KATIE WYN thumb Un o'r pleaserau mwyaf ym mywyd Katie Wyn oedd canu. Dechreuoadd gystadlu yn ifanc iawn dan adain a dylanwad cryf ei thad ar aelwyd y cartref yn Llandwrog. Yn ddiweddar bu'n cystadlu ar unawdau soprano, canu deuawdau gyda'i chwaer Peggy a chael hyfforddiant am gyfnod gan y diweddar Evan Lewis, Bangor.

 

 

 


ogamllun1 Sefydlwyd ym 1995 er mwyn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Cythrel Canu' yng ngwyl y Cnapan lle roedd y grwp yn llwyddiannus. Yna cynrychiolwyd Cymru gan OGAM yn yr Wyl Ban Geltaidd yn Tralee, Iwerddon lle y bu hefyd yn llwyddiannus. Mae uchafbwyntiau eraill wedi cynnwys taith o Lydaw yn 1997 a Gwyl Ryngwladol Geltaidd Montreal ym 2001.


Phil Gas Tan y Braich bach

Mae Phil yn cyfadde mae rhyw fath o 'mid-life crisis' arweiniodd iddo dechrau chwarae'r iwcilili. Ond yn fuan iawn roedd wedi y cymeriad mawr yma wedi hel grwp o gerddorion talentog o'i gwympas, yn chwarare cerddoriaeth acwstig efo dylanwadau gwerinol, canu gwlad ac hyd yn oed ska! Mae harmoniau cryf y grwp a'r hiwmor sydd yn rhedeg trwy gymaint o'i ddeunydd gwreiddiol yn ei wneud yn poblogaidd iawn ar draws Gymru.


Rebownder head Mae Iestyn Jones (Rebownder) yn eitha' adnabyddus fel colofnydd 'Y Cymro'. Fe ddechreuodd Iestyn ganu yn Eisteddfodau pan oedd yn ifanc... Mae'r gwyliau Cymraeg o lenyddiaeth a miwsig wedi bod yn llwyfan i artistiaid Cymraeg ers blynyddoedd, felly tydi e ddim yn llawer o syndod felly fod yr Ogleddwr creadigol wedi cymryd ei chamau cynta' fel perfformiwr yno. Mae e'i chaneuon wedi selio ar ei fywyd - ac mae e wedi bod yn un eitha' lliwgar hyd at hyn.

sarah wynn bach Mae Sarah Wynn yn canwr-gyfansoddwr gydag angerdd am gerddoriaeth indie a dawns. Mae ei chariad o amrywiaeth o arddulliau yn cael ei adlewyrchu yn ei traciau eu hunain sy'n amrywio o ddawns gaethiwus at ei alawon indie mwy diweddar. Mae Sarah yn ysgrifennu ac yn perfformio caneuon yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn mwynhau perfformio'n fyw. Mae Sarah yn Cyflwynydd Radio ar 102.5FM MonFM www.monfm.co.uk ac ar Radio Ysbyty Gwynedd. Hi hefyd yw prif leisydd y band roc diwydiannol Nexxus Empire.

 


Sian-JamesRecodiau

1. Ffrindiau'r Wyddor

Mae Siân James yn gantores werin a thelynores .
Yn frodor o bentref Llanerfyl ym Mhowys, bu’n cystadlu o oedran cynnar, mewn eisteddfodau lleol, trwy chwarae'r piano, y ffidil ac yn ddiweddarach y delyn. Tra'n parhau yn fyfyriwr yn Ysgol Uwchradd Llanfair Caereinion, dechreuodd gyfansoddi ei chaneuon ei hun a threfnu cerddoriaeth draddodiadol Gymreig. Aeth ymlaen i ddarllen cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. Mae hi hefyd yn adnabyddus am ei gwaith actio ar deledu Cymraeg.
Mae Siân yn arwain côr meibion o'r enw Parti Cut Lloi.


sian-wyn-gibson-1512141049bachRecordiau / Records

1. Perthyn

Siwan Ll-s

Mae’n debyg mai fel actores yr adnabyddir Siwan Llynor yn bennaf. Dros y pum mlynedd ddiwethaf mae gwylwyr S4C wedi mwynhau dilyn hynt a helynt y cymeriad bywiog Cheryl Gurka yn y gyfres deledu ‘Tipyn o Stad’. Mae Siwan er hynny, eisoes wedi ffilmio ei golygfeydd olaf ar gyfer y gyfres hon er mwyn canolbwyntio ar ei cherddoriaeth a phrosiectau eraill.
y cyffro 3 bachWedi sefydlu yn 1978, mae 'Y Cyffro' yn aelodau hir dymor o'r Sin Roc Cymreig. Mae eu perfformiadau bywiog o ddeunydd gwreiddiol a threfniadau o ganeuon traddodiadol mewn arddull gwerin-roc yn boblogaidd iawn. Yn enwedig yn ardal Caernarfon a'r Gogledd Orllewin.

 

 

 

 


ynyr llwydCerddor ifanc o ardal Dinbych yw Ynyr sydd wedi bod yn ysgrifennu caneuon gyda'r gitar a'r piano ers pan yn blentyn. Mae wedi bod yn aelod o sawl band cyn cychwyn fel artist unigol.

FaLang translation system by Faboba